Responsive image

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" และ "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น" ให้กับโรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 1-2 ส.ค. 2559 2016-08-01


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น" 2016-07-31


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ วันที่ 25-26 ก.ค. และ 8-9 ส.ค. 2559 2016-07-25


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องแผนธุรกิจและระบบการจัดการ" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก 2016-07-14


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "เสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา วันที่ 9-10 ก.ค. 2559 2016-07-09


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนองพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวาดภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ" 2016-07-04


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวิทยาศาสตร์จากโครงงาน" ให้กับอาจารย์ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2016-06-18


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา" โรงเรียนสตรีพัทลุง ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 2016-05-21


ภาพกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 2016-03-18


ภาพกิจกรรม "ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี" โรเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 5 มีนาคม 2559 2016-03-05


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com