Responsive image

นางสาวเกศสุพร มากสาขา
หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือกลาง

นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
นักวิทยาศาสต์

นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ
นักวิชาการศึกษา
นายอัมพร เขียวเข็ม
นักวิชาคอมพิวเตอร์

นางประภา สุวรรณทรัพย์
พนักงานบริการ
นางสาวยินดี ไชยชาญยุทธ์
พนักงานบริหาร
นายแสนทะนง รัตนะ
พนักงานภูมิทัศน์


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com