Responsive image

นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ
หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือกลาง

นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางประภา สุวรรณทรัพย์
พนักงานบริการ
นางสาวยินดี ไชยชาญยุทธ์
พนักงานบริหาร
นายแสนทะนง รัตนะ
พนักงานภูมิทัศน์