ผศ. ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาววาสนา มู่สา
กรรมการ

ดร. เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
กรรมการ

ผศ. ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
กรรมการ

นางสาวคุลยา ศรีโยม
กรรมการ

ผศ. เชาวนีพร ชีพประสพ
กรรมการ


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com