Responsive image

บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอาหารและน้ำ

            ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ศูนยวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ทางเคมี การทดสอบทางด้านยาง นอกจากนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ยังมีการบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

วิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา


ที่ รายการวิเคราะห์ วิธีการทดสอบ ระยะเวลาในการวิคเราะห์ / วัน อัตราค่าบริการ
1 โคลิฟอร์ม AOAC 10
2

จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
(Total Plate Count)

AOAC 7
3 จำนวนยีสต์และรา AOAC 7
4 B. cereus AOAC 12
5 Cl. perfringens AOAC 12
6 Enterobacteriaceae AOAC 12
7 E. Coli AOAC 12
8 Lactic acid bacteria BAM 9
9 S. aureus AOAC 14
10 Samonella spp. BAM 10


วิเคราะห์ทางด้านเคมี

ที่ รายการวิเคราะห์ วิธีการทดสอบ ระยะเวลาในการวิเคราะห์ (วัน) อัตราค่าบริการ
1 เตรียมตัวอย่าง (บด, ร่อน) Oven, grinding 2
2 เตรียมตัวอย่าง (digest) Block digester 3
3 ความชื้น AOAC 7
4 พีเอช AOAC 3
5 เถ้า AOAC 7
6 ไขมัน AOAC 10
7 คาร์โบไฮเดรต AOAC 10
8 โปรตีน AOAC 10
9 เยื่อใย AOAC 10
10 ค่าการนำไฟฟ้า AOAC 3
11 Ammonia titration 10
12 BOD titration 10
13 COD titration 5
14 Dissolved oxygen titration 5
15 Dissolved solid Oven, dried at 105oC 10
16 Total hardness EDTA, titration 5
17 Total solid Oven, dried at 105oC 10
18 Total volatile solid Oven, dried at 105oC furnace 10
19 Turbidity Turbidity meter 5
20 วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์   5
21

วิเคราะห์โครงสร้างของสาร
ด้วยเครื่อง FT-IR

  1. KBr disc
  2. ATR
  3. Thin Film
  5
22 ระเหยสารแบบสูญญากาศ   5
23 เครื่องวัดจุดหลอมเหลว   5
24 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS   10
25 วิเคราะห์หาค่าพลังงานด้วย เครื่อง Bomb calorimeter   7


การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

ที่ เครื่องมือที่ให้บริการ อัตราค่าบริการ
1 ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส
2 ตู้อบลมร้อน
3 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
4 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
5 เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ
6 เครื่องอ่านถาดไมโครเพลต
7 เครื่องหมุนเหวี่ยง
8 เตาเผา
9 เครื่องชั่ง
10 เครื่องอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
11 เครื่องอ่างควบคุมอุณหภูมิและเขย่า
12 เครื่อง Gas Chromatography
13 เครื่อง High Performance Liquid Chromatography
14 เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
15 ตู้บ่มเชื้อ
16 ตู้ปลอดเชื้อ
17 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
18 เครื่องระเหยสารแบบสูญญากาศ
19 เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
20 เครื่องอัลตร้าโซนิก
21 กล้องจุลทรรศน์
22 เครื่องวัดจุดหลอมเหลว
23 เครื่อง AAS
24 เครื่อง FT-IR
25 เครื่อง RT-PCR


อัตราค่าบริการทดสอบทางด้านยาง

ที่ รายการ อัตราค่าบริการ
1 Tesile 3 Repeat
ทดสอบความต้านทานแรงดึง 3 ซ้ำ
2 Tear Resistance 3 Repeat
ทดสอบความต้านทานการฉีกขาด 3 ซ้ำ
3 Moving Die Rheometer
ทดสอบความสุกของยาง
4 Thickness
ทดสอบความหนา (เฉลี่ย 3 จุด)
5 Compression Set
ทดสอบการเสียรูปถาวรหลังกด
6 Geer Aging
ทดสอบความต้านทานต่อการบ่มเร่งด้วยตู้อบเร่งสภาวะ
7 QUV
ทดสอบเร่งสภาวะอากาศ
8 hardness IRHD
ทดสอบความแข็ง
9 Ross flexing
ทดสอบความต้านทานต่อการหักงอ 3 ซ้ำ
10 Taber
ทดสอบความต้านท่านต่อการสึกหรอ 3 ซ้ำ
11 เตรียมยางผสมสารเคมี
12 เตรียมตัวอย่างยางด้วยวิธีอัดเบ้า