Responsive image

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ตรวจสอบการใช้ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
ที่ ห้อง วันที่ รายการ ผู้ขอจอง
1 ห้อง1, 2020-04-02 08:00:00 - 2020-04-03 16:00:00; โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาว นัดดา โปดำ
2 ห้อง1, 2020-04-01 14:00:00 - 2020-04-01 16:00:00; สอบปลายภาคเคมี นาย ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ
3 ห้อง1, 2020-04-01 08:30:00 - 2020-04-01 11:00:00; สอบย่อยวิชาเคมี นาย ดร. ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ
4 ห้อง2,ห้องLec 2020-04-01 08:30:00 - 2020-04-01 11:00:00; สอบปลายภาคฟิสิกส์ นาย อาจารย์ ศราวุฒิ ชูโลก
5 ห้อง2, 2020-03-31 13:30:00 - 2020-03-31 15:00:00; สอบปลายภาคเคมี นางสาว จารุวรรณ
6 ห้อง1, 2020-03-31 13:00:00 - 2020-03-31 15:00:00; สอบ final นาง จารุวรรณ คำแก้ว
7 ห้อง1, 2020-03-31 09:00:00 - 2020-03-31 12:00:00; สอบย่อยวิชาเคมี นาย ดร. ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ
8 ห้อง2, 2020-03-31 09:00:00 - 2020-03-31 12:00:00; สอบปลายภาคฟิสิกส์ นาย ดร. บรรจง ทองสร้าง
9 ห้อง1, 2020-03-30 14:00:00 - 2020-03-30 16:00:00; สอบปลายภาค นาย ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ
10 ห้อง1, 2020-03-30 10:00:00 - 2020-03-30 13:00:00; สอบปลายภาควิชาชีววิทยาพื้นฐาน นาง อรนุช สุขอนันต์
11 ห้อง2, 2020-03-30 10:00:00 - 2020-03-30 13:00:00; สอบปลายภาควิชาชีววิทยาพื้นฐาน นาง อรนุช สุขอนันต์
12 ห้อง2, 2020-03-30 08:30:00 - 2020-03-15 11:00:00; สอบปลายภาค นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
13 ห้อง2, 2020-03-28 09:00:00 - 2020-03-28 10:00:00; สอบปลายภาค นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
14 ห้อง2, 2020-03-27 13:00:00 - 2020-03-27 15:00:00; สอบปลายภาค นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
15 ห้อง1, 2020-03-27 13:00:00 - 2020-03-27 16:00:00; สอบปลายภาค นาย คทาวุธ ไชยเทพ
16 ห้อง1, 2020-03-27 08:30:00 - 2020-03-27 12:00:00; สอบปลายภาคฟิสิกส์ นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา เดชนะ
17 ห้องLec 2020-03-26 14:00:00 - 2020-03-26 16:00:00; สอบ นางสาว สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ
18 ห้อง1, 2020-03-26 11:00:00 - 2020-03-26 13:00:00; สอบปลายภาค นาย ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ
19 ห้อง2, 2020-03-26 10:00:00 - 2020-03-26 12:00:00; สอบปลายภาควิเคราะห์ดิน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
20 ห้อง2, 2020-03-26 09:00:00 - 2020-03-26 12:00:00; สอบ นาง วิภาพรรณ คงเย็น


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com