Responsive image

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ตรวจสอบการใช้ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
ที่ ห้อง วันที่ รายการ ผู้ขอจอง
1 2019-11-22 14:00:00 - 2019-11-22 16:00:00; เตรียมความพร้อมเปิดเทอม นางสาว เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
2 ห้อง1, 2019-11-22 08:00:00 - 2019-11-22 15:00:00; สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา นางสาว สุธินี หีมยิ
3 ห้อง2, 2019-11-21 08:00:00 - 2019-11-21 17:00:00; สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นาย ปริญญา ทับเที่ยง
4 ห้อง1, 2019-11-20 08:00:00 - 2019-11-20 16:00:00; โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาว นัดดา โปดำ
5 ห้อง5, 2019-11-14 10:00:00 - 2019-11-14 12:00:00; ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 43 รายการ นาย อัมพร เขียวเข็ม
6 ห้อง5, 2019-11-13 08:00:00 - 2019-11-13 12:00:00; ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดละมุดสายพันธุ์ไข่ห่าน นางสาว นูร์ฮาซีกิม มามะ
7 ห้อง2, 2019-11-12 09:00:00 - 2019-11-12 17:00:00; นัดประชุม4ชั้นปี นางสาว สุไวดา สัสดี
8 ห้องLec 2019-11-12 08:30:00 - 2019-11-14 13:00:00; สอบวิจัย นาย อัมพร เขียวเข็ม
9 ห้อง1, 2019-11-12 08:00:00 - 2019-11-12 18:00:00; ฟิสิกส์ นางสาว สุทธินี ช่วยมณี
10 ห้อง2, 2019-11-11 13:00:00 - 2019-11-11 16:00:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
11 ห้อง2, 2019-11-02 10:00:00 - 2019-11-02 12:00:00; สอบ นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
12 ห้อง2, 2019-11-01 16:00:00 - 2019-11-01 18:00:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
13 ห้อง2, 2019-10-31 16:00:00 - 2019-10-31 18:00:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
14 ห้อง2, 2019-10-31 09:00:00 - 2019-10-31 12:00:00; สอนเสริม นางสาว เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
15 ห้อง1, 2019-10-30 16:00:00 - 2019-10-30 18:00:00; สอบ นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ คำแก้ว
16 ห้อง2, 2019-10-30 13:00:00 - 2019-10-30 15:00:00; สอบย่อย นางสาว สุธินี หีมยิ
17 ห้อง2, 2019-10-28 16:00:00 - 2019-10-17 14:01:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
18 ห้อง1, 2019-10-28 16:00:00 - 2019-10-28 18:00:00; สอบ นางสาว สุทธินี ช่วยมณี
19 ห้อง2, 2019-10-25 16:00:00 - 2019-10-25 18:00:00; สอบ นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
20 ห้อง1, 2019-10-24 16:00:00 - 2019-10-24 18:00:00; สอบ นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ คำแก้ว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com