Responsive image

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ตรวจสอบการใช้ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
ที่ ห้อง วันที่ รายการ ผู้ขอจอง
1 ห้อง1, 2019-09-15 13:00:00 - 2019-09-15 17:00:00; ค่ายดาราศาสตร์ นางสาว สุทธินี ช่วยมณี
2 ห้อง1, 2019-09-14 13:00:00 - 2019-09-14 17:00:00; ค่ายดาราศาสตร์ นางสาว สุทธินี ช่วยมณี
3 ห้อง1, 2019-09-07 13:00:00 - 2019-09-07 17:00:00; ค่ายดาราศาสตร์ นางสาว สุทธินี ช่วยมณี
4 ห้อง1, 2019-09-04 15:30:00 - 2019-08-23 16:30:00; ประชุมเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำ นาง พิไลพร คงเรือง
5 ห้อง1, 2019-09-04 15:30:00 - 2019-08-23 16:30:00; ประชุมเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำ นาง พิไลพร คงเรือง
6 ห้อง1, 2019-09-04 15:30:00 - 2019-08-23 16:30:00; ประชุมเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำ นาง พิไลพร คงเรือง
7 ห้อง2, 2019-08-28 16:00:00 - 2019-08-28 18:00:00; สอนชด นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
8 ห้อง2, 2019-08-26 16:00:00 - 2019-08-26 18:00:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
9 ห้อง2, 2019-08-20 16:00:00 - 2019-08-20 18:00:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
10 ห้อง2, 2019-08-20 13:19:00 - 2019-08-20 13:19:00; การทดสอบการวิเคราะห์น้ำ นาง วรรณฤดี หมื่นพล
11 ห้องLec 2019-08-20 11:02:00 - 2019-08-20 11:02:00; การทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ำ นาง วรรณฤดี หมื่นพล
12 ห้อง2, 2019-08-19 16:00:00 - 2019-08-19 19:00:00; วิจัยทางชีววิทยา นางสาว สุธินี หีมยิ
13 ห้อง1, 2019-08-19 09:22:00 - 2019-08-19 09:22:00; การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ นางสาว ธันวลี สุขยิ่ง
14 ห้อง2, 2019-08-19 08:00:00 - 2019-08-19 12:00:00; เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา นาย ปริญญา ทับเที่ยง
15 ห้อง1,ห้อง2,ห้องLec 2019-08-15 16:00:00 - 2019-08-15 18:00:00; สอบเก็บคะแนนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน นางสาว มูรณี ดาโอะ
16 ห้อง1, 2019-08-08 08:30:00 - 2019-08-08 16:30:00; มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ นางสาว ฤทัยทิพ อโนมุณี
17 ห้อง2, 2019-08-06 16:00:00 - 2019-08-06 18:00:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
18 ห้อง2, 2019-08-05 16:00:00 - 2019-08-05 18:00:00; สอบเก็บคะแนน นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
19 ห้อง1, 2019-08-02 08:00:00 - 2019-08-02 23:00:00; ดาราศาสตร์ นางสาว สุทธินี ช่วยมณี
20 ห้อง1, 2019-07-25 10:00:00 - 2019-07-25 13:00:00; ไหว้ครู นาย ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com