ผศ. ดร.นิวัต กลิ่นงาม
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ประธานกรรมการ

ผศ. ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
กรรมการ

นางสาววาสนา มู่สา
กรรมการ

ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์
กรรมการ

ดร.สุรีย์พร กังสนันท์
กรรมการ

นางสาวณฐวรท บุญรัตนา
กรรมการ

นางสาวคุลยา ศรีโยม
กรรมการ

นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ
กรรมการ

นางสาวอัจฉรา แซ่บ้าง
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com