ผศ. ดร.นิวัต กลิ่นงาม
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ประธานกรรมการ

นางสาววาสนา มู่สา
รองประธานกรรมการ

ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
กรรมการ

ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์
กรรมการ

ดร.สุรีย์พร กังสนันท์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา ศรีโยม
กรรมการ

นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ
กรรมการ

นางสาวเกศสุพร มากสาขา
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอัจฉรา แซ่บ้าง
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี