Responsive image

ลำดับ รายการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดคำสั่งมหาวิทยาลัย
1หนังสือราชการภายนอก
2บันทึกข้อความ
3 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม / สัมมนา งานศูนย์เครื่องมือกลาง
4 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สถานที่นอกเวลาราชการ
5แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการงานศูนย์เครื่องมือกลาง(ในเวลาราชการ)
6แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการงานศูนย์เครื่องมือกลาง(นอกเวลาราชการ)
7แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตรงานศูนย์เครื่องมือกลาง
8 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ - อุปกรณ์ งานศูนย์เครื่องมือกลาง
9ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์ราชการ
10แผ่นพับแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์
11แผ่นพับแนะนำห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำ
12แผ่นพับแนะนำโครงการจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานฮาลาล