Responsive image

ลำดับ รายการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดคำสั่งมหาวิทยาลัย
1หนังสือราชการภายนอก
2บันทึกข้อความ
3แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม / สัมมนาศูนย์วิทยาศาสตร์
4แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์(ในเวลาราชการ)
5แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์(นอกเวลาราชการ)
6แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์
7แบบฟอร์มขอยืมภาชนะศูนย์วิทยาศาสตร์
8ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์ราชการ
9แผ่นพับแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์
10แผ่นพับแนะนำห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำ
11แผ่นพับแนะนำโครงการจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานฮาลาล


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com