ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
ประธานกรรมการ

ผศ. เชาวนีพร ชีพประสพ
รองประธานและกรรมการ

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ
กรรมการ

นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย
กรรมการ

ดร.ปวีณา ดิกิจ
กรรมการ

นายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง
กรรมการ

ดร.ภัทราวรรณ เพชรแก้ว
กรรมการ


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com