ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์รับวิเคราะห์สินค้าอาหารและน้ำ

เช่น การวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ทางเคมี การทดสอบทางด้านยาง เป็นต้น

บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ หรือประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่

บริการห้องประชุม/สัมมนา

บริการห้องประชุม/สัมมนา ความจุ 2 - 80 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สะอาด ทันสมัย พร้อมใช้งาน


บริการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

บริการจัดค่ายวิทยาศาตร์ สอนเสริม ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ทั้งกลุ่มย่อยและแบบหมู่คณะ

คลินิกเทคโนโลยี

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การตลาด สู่มาตรฐานสากล

knowledge

วิดีโอความรู้ ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดทำขึ้น ผู้ใช้งานกรุณาลงทะเบียน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการความร่วมมือจัดตั้ง
  "คลินิกเทคโนโลยี" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ให้บริการคำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูล นวัตกรรมที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    ตลอดจนภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น
2. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสื่อท้องถิ่น ให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการฝึกอบรมในการสร้างวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เพิ่มทวีคูณ และการฝึกอบรม
    เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย
4. ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ปรับปรุงขบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์
                      
   "ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอาหารและน้ำ" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับงบประมาณจาก กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้ศูนยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถให้บริการวิเคราะห์สินค้าประเภทอาหารและน้ำได้ครบทุกๆ ด้าน
อาทิเช่น การวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา การทดสอบทางด้านยาง นอกจากนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ยังมี
การบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
                       
โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
   - นราธิวาส
   - ปัตตานี
   - ยะลา
   - สตูล
   - สงขลา
   - พัทลุง
โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและศูนย์วิทยาศาสตร์
   - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
   - องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการใช้เครื่องมือ UV Visible Spectroscopy โดยมี ดร.พัชรี เพิ่มพูน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน

อ่านเพิ่ม
...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านเพิ่ม
Card image cap

สัมมนาการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณดาวริน สุขเกษม วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่ม
Card image cap

เมื่อวันที่ 5 - 6 ก.ค. 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่ว

อ่านเพิ่มสถิติการใช้งาน
 วันนี้
29
 เดือนนี้
943
 ปีนี้
11,535
สแกน Qr Code เพื่อเข้าชมเว็บไซต์
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com