Responsive image

โครงการความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561 "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น"

       โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" เป็นโครงการที่มีวัถตุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ภาค 18 ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่ให้นักศึกษา ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการ การหาทางแก้ไข การทำงานร่วมกัน ตลอดจนการใช้ความรู้พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการดังนี้


1. พัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้
2. ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
3. พัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพ
4. พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  • พัฒนาทางด้านสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล
  • เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาศการขยายสินค้าและบริการให้มากขึ้น
  • พัฒนาทางด้านการจัดการและการบัญชี สอนและสาธิตการทำบัญชีอย่างง่าย
  • พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ โดยเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินงาน
  • พัฒนาประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ โดยฝึกจากประสบการณ์โดยตรง
  • ฝึกการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน