Responsive image

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ktaweesin@yahoo.co.uk

นางสาววาสนา มู่สา
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ดร.เบญจวรรณ ยันวิเศษภักดี
กรรมการ
lekbenja@yahoo.com
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
กรรมการ
amorn_3@yahoo.com
นางสาวคุลยา ศรีโยม
กรรมการ
ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
กรรมการ
chepprasop@hotmail.co.th


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com