งานศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com