งานบริการห้องประชุม / สัมมนา ประจำปี 2562

ผู้มาใช้บริการมี 146 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,575 คน
# เดือน รายการ จำนวน/คน
1 มกราคม 7 390
2 กุมภาพันธ์ 17 611
3 มีนาคม 16 781
4 เมษายน 7 370
5 พฤษภาคม 12 170
6 มิถุนายน 11 288
7 กรกฏาคม 13 708
8 สิงหาคม 13 666
9 กันยายน 14 964
10 ตุลาคม 24 1167
11 พฤศจิกายน 12 460


งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ผู้มาใช้บริการมี 152 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 คน
# เดือน รายการ จำนวน/คน
1 มกราคม 8 10
2 กุมภาพันธ์ 6 26
3 มีนาคม 17 73
4 เมษายน 12 53
5 พฤษภาคม 17 37
6 มิถุนายน 6 11
7 กรกฏาคม 3 8
8 สิงหาคม 6 35
9 กันยายน 6 13
10 ตุลาคม 61 147
11 พฤศจิกายน 10 23ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com