โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี)


โดยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คลินิกเทคโนโลยี


ศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ และการทำงานร่วมกับชุมชน จึงได้กำหนดให้มีโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษาข้อมูลทางเทคโนโลยีและเป็นตัวกลางในการประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เพื่อให้ผู้รับบริการมีรายได้เพิ่ม และเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี
ผศ. ดร.นิวัต กลิ่นงาม
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ประธานกรรมการ

นางสาววาสนา มู่สา
รองประธานกรรมการ

ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
กรรมการ

ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์
กรรมการ

ดร.สุรีย์พร กังสนันท์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา ศรีโยม
กรรมการ

นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ
กรรมการ

นางสาวเกศสุพร มากสาขา
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอัจฉรา แซ่บ้าง
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

บริการ


การแปรรูปอาหาร

ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแปรรูปอาหาร

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ส่งเสริมการใช้สินค้าเกษตรกรรมในท้องถิ่น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือแปรรูปสินค้า

การเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานต่าง ๆ

ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของสินค้าและบริการ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน วัตถุดิบ อาคาร โรงเรือน หรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการ

การออกแบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น

การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตที่ได้มาตรฐาน วิธีการ แผนผังการทำงาน วัตถุดิบ และการเก็บรักษา โดยผู้เชียวชาญ

พลังงานทดแทน

ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตสัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือ พัฒนา การผลิตและการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ด้มาตรฐานดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แผ่นพับแนะนำคลินิกเทคโนโลยี

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000