Responsive image

บริการฝึกอบรม

         ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยจัดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นความรู้บูรณการกับความสนุกสนาน ให้มีการปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการลงมือทดลองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในโรงเรียน
         ในปี 2562 นี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 8 สาระ ตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

       ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในหลักสูตรที่เหมาะสมช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรม ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการความร่วมมือ

    งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 18 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่ให้นักศึกษา ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการ การหาทางแก้ไข การทำงานร่วมกัน ตลอดจนการใช้ความรู้พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้
2. พัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
3. พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ดูแล