Responsive image

บริการฝึกอบรม

         ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยจัดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นความรู้บูรณการกับความสนุกสนาน ให้มีการปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการลงมือทดลองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในโรงเรียน
         ในปี 2562 นี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 8 สาระ ตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

       ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในหลักสูตรที่เหมาะสมช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรม ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้


หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรระยะยาว

       ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในหลักสูตรระยะยาว ได้แก่
1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี)
3. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับธนาคารออมสิน

หลักสูตรระยะยาว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com