ตามที่ งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกันพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล จังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับการยกระดับอย่างน้อย 1 ระดับ
2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อไปี

กลุ่มเป้าหมาย

จังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการ
สงขลา - วิสาหกิจชุมชนน้ำผึ้งวังชิง
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน
- กลุ่มเครื่องแกงตายาย
- กลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยาง
- กลุ่มกาละแมบ้านชะแม
สตูล - กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน
- วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก
- กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง
- วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาข่าเหนือ
- กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน
พัทลุง - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ
- กลุ่มข้าวตังสังข์หยดอินทรีย์
- กลุ่มเพาะเห็ด(หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ)
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา
- กลุ่มสละลอยแก้ว