ด้วยสมาชิกบ้านควนยวน จัดตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 มีสมาชิก 10 คน ปัจจุบัน มีสมาชิก 28 คน โดยแรกเริ่มมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สมาชิกบ้านควนยวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ทำให้สมาชิกมีเวลาว่างมาก หลักจากประกอบอาชีพหลักในแต่ละวัน โดยเฉพาะแม่บ้าน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีแนวคิด เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง เพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง
         ในปี พ.ศ.2561 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเห็ดและได้พัฒนาให้สมาชิกแปรรูปเห็ดและหมูฝอยขึ้น สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ด้านงบประมาณและส่งเสริมการแปรรูป และความรู้ในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มทำให้กลุ่มดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิก ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
       กลุ่มเพาะเห็ด(หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเพาะและจำหน่ายเห็ด ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาหลายๆ เช่น

1. มีแมลง-ศัตรูเห็ด เช่น ราเขียว ทาก
2. ระบบการให้น้ำ
3. ปรับปรุงคุณภาพก้อนเห็ดให้ดอกใหญ่ขึ้นและมีจำนวนเยอะ
4. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เก็บรักษาความกรอบได้ดี

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของกลุ่มเพาะเห็ด(หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ) จังหวัดพัทลุง ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

1. ปรับปรุงส่วนอาคารที่ใช้สำหรับเตรียมหัวเชื้อและก้อน
2. เพิ่มเติม การอบรม เรื่องการถ่ายเชื้อและต่อหัวเชื้อ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. ให้คำแนะนำในการวางก้อนเชื้อ โรงเรือนเพาะเห็ดและการกำจัดแมลง รวมถีงโรคที่เกิดจากเชื้อรา เพื่อพัฒนาคุณภาพของก้อนเชื้อ  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การฝึกอบรม

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์