วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพักเป็นการรวมตัวกันในสมาชิกหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ในปี 2542 จาก การที่สมาชิกว่างงานตอนบ่ายจากการทําอาชีพหลักคือการเกษตร การทําสวนยาง เลยคิดรวมตัวกันหาอาชีพเสริมเพื่อ สร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับครอบครัว เลยลงหุ้นเริ่มต้นคนละ 100 บาท จํานวนสมาชิกเริ่มต้น 20 คน ได้เงิน เริ่มต้นมา 2,000 บาท ระยะแรกมีตําแหน่งเป็นเหรัญญิกของกลุ่ม ในปี 2547 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม ใน ตอนแรกมีอาจารย์จาก กศน.ควนกาหลงมาสอนตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ เลยมองว่าคนอิสลามในกลุ่มมีและมีหน่วยงานพัฒนาชุมชนควนกาหลงได้เข้ามาช่วยเหลือทางด้าน ฝีมือในการทําขนมเลยคิดจะทําขนมขาย คําปรึกษา ทางด้านอุปกรณ์การผลิตขนม ลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง จากการผลิตขนมพื้นบ้านทั่วไป ( ขนมดอกจอก ขนมก้านมะพร้าว ขนมผิง ) ออกขายตามร้านทั่วไป ตามโรงเรียนในพื้นที่แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ หลังจากนั้นทางด้าน อาจารย์จาก กศน.ควนกาหลงหาคนมาสอนการทําขนมกะหรี่ปั๊บ ขนมโรตีกรอบ ( ขนมลิ้นควาย ทางคนอิสลามเรียก ) ใส่ถุงพลาสติกมัดถุงขายตามร้านขายของชําทั่วไป จนมาเจอกับคนที่มาส่งขนมที่ร้านขายของชํา ซึ่งคนส่งขนมบอกว่า ถ้าสามารถทําให้ขนมไม่แตกได้เขาจะรับไปขายต่อครั้ง 200-300 ห่อ แต่ถ้าแตกเขาไม่รับแม้จะเอามาเปลี่ยนได้ และมีคนในหมู่บ้านซึ่งไปทํางานที่สงขลากลับมาบ้านทราบข่าวเลยมาช่วย เนื่องจากสงสารผู้ประกอบการจะขาดทุน พัฒนาสินค้าขนมโรตีกรอบไม่ให้แตก และคิดค้นสูตรใหม่ๆ จนทํามาถึงทุกวันนี้

ตําแหน่งที่ตั้งกลุ่ม
16 บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โทร. 083-5109553

       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านในเขตตำบลทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล ปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์มีน้อย อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
2. ขาดช่องทางการตลาด

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก จังหวัดสตูล ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำดังนี้.

1. แนะนำให้พัฒนาเสริมเครื่องแกงมัสมันในตัวแป้งโรตี
2.แนะนำพัฒนาช่องทางทางการตลาด เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถทำได้  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์