กลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เริ่มต้นขึ้นกับโครงการนวัตวิถีของรัฐบาล เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวนสมาชิก 6 คน ขณะนี้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 12 คน
              กลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์ต่อยอดมาจากกลุ่มนวัตวิถีในหมู่บ้าน ที่มีจำนวน 10 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือกลุ่มข้าวสังหยดอินทรีย์ สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก สมาชิกจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าวสังหยดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและสมาชิกส่วนหนึ่งมีข้าวสังหยดเป็นของตนเอง และสามารถแปรรูปได้ เลยรวมตัวกันเพื่อหารายได้เข้าสู่ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดพัทลุง หน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนด้านงบประมาณ และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ ทำให้กลุ่มสามารถดำเนินการ บริหารจัดการกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ


       ในปัจจุบันกลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์ มีปัญหาหลายด้านเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ข้างตัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือ ปัญหาที่ทางกลุ่มต้องการให้แก้ไขจึงมีดังนี้

1. แผ่นแตกปริมาณมากเมื่อนำไปทอด
2. อายุการเก็บรักษาสั้น ประมาณ 10 วัน จะไม่กรอบ
3. อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแผ่นข้าวตังที่แตก

       งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มข้าวตังสังข์หยดอินทรีย์ จึงดำเนินการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แนะนำการขึ้นรูปเศษข้าวที่แตก โดยการใช้แบะแซเป็นตัวเชื่อมประสาน เติมรสน้ำพริกเผาและธัญพืช ขึ้นรูปโดยการปั้นจะได้ลูกลักษณะกลม และแนะนำการขึ้นรูปบนถาดและตัดชิ้นในภายหลัง
2. นำการขึ้นรูปข้าวให้เป็นแผ่น เปลี่ยนวิธีการตัดโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการตัดที่มีความคมมากขึ้น จะได้ลดขั้นตอนในการตัด
3. เปลี่ยนรูปร่างของข้าวพองจากแผ่นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อลดขั้นตอนในการขึ้นรูปและลดการเสียของเศษข้าวหลังการใช้พิมพ์กด  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • การฝึกอบรม

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์