- ปี 2555 ก่อตั้งกลุ่ม โดยระดมทุนจากสมาชิกแม่งาม 5 คน คนละ 20,000 บาท เริ่มผลิตสินค้า มีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตายาย มีเครื่องแกงส้ม เครื่องแกงเผ็ด เครื่องแกงกะทิ
- ปี 2557 ได้จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP และ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดต่อเติมอาคารโรงเรือน
    - จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
- ปี 2558 ได้รับรองมาตรฐาน อย. ฮาลาล มผช. Primary GMP
- ปี 2559 ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์
    - เครื่องแกงส้ม เป็นผลิตภัณฑ์ 3 คาว
    - เครื่องแกงเผ็ด เป็นผลิตภัณฑ์ 4 ดาว
    - เครื่องแกงกะทิ เป็นผลิตภัณฑ์ 4 ดาว
    - นําเสนอสินค้าเข้าจําหน่ายร้านภูฟ้า
- ปี 2560 เป็นผลิตภัณฑ์ Best of สงขลา
    - นําเสนอสินค้าเข้าจําหน่ายร้านภูฟ้า
- ปี 2561 ได้รับกาตัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
    - ระดับอําเภอ
    - ระดับจังหวัด
    - ระดับเขต
    - รางวัลชมเชยระดับปะเทศ
    – นําเสนอสินค้าเข้าจําหน่ายร้านภูฟ้า
- ปี 2562 ได้รับคัดเลือกเป็น อย. Quality Awards ดีเด่น
    - ระดับอําเภอ     - ระดับจังหวัด
    – นําเสนอสินค้าเข้าจําหน่ายร้านภูฟ้า


       กลุ่มเครื่องแกงตายาย เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องแกง ในเขตท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการขยายตลาดมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาความเป็นมาตรฐานของฉลากและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการจ้างและออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ปัญหาที่ทางกลุ่มต้องการให้แก้ไขจึงมีดังนี้

1. ฉลากและบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานสากล

       ทางงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มดังกล่าว จึงได้ดำเนินการแก้ไข โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีอาจารย์ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การฝึกอบรม

  • การลงพื้นที่เพื่อติดตาม

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์