สวนสําเร็จ ริเวอร์ไซด์ เดิมที่เป็นสวนผล ไม้แบบผสมผสาน ให้ผลผลิตปีละ1-2ครั้ง ตามฤดูกาล ทางผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นว่า เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้ที่ดิน สูงสุด ควรปลูกพืชที่สามารถให้ผลผลิตได้ ตลอดทั้งปี จึงได้มีกวีปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็น สวนสละ แต่ยังคงเหลือพืชบางส่วนไว้เป็น ร่มเงาอยู่บ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าจากการขายสละ สดเพียงอย่างเดียว จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่ม ผลิตสละลอยแก้วขึ้นมา เนื่องจากสละลอย แก้วสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะแก่การนําไปเป็นของฝากและของว่างในงานเลี้ยงต่างๆ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนมารวมตัวกันผลิตหลังจากเสร็จภารกิจของตนเอง โดยเริ่มจากการวางจําหน่ายภายในชุมชน และขยายแหล่งจําหน่ายออกไปเรื่อยๆ จนเป็นที่รู้จักและได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้น ปัจจุบันทางสมาชิกจึงได้มีการผลิตออกมา จําหน่ายเพื่อรองรับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ตําแหน่งที่ตั้งกลุ่ม
เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตําบลเกาะเต่า อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
       กลุ่ม ผลิตสละลอยแก้ว เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน มารวมตัวกันผลิต สละลอยแก้ว แต่เนื่องจากทางกลุ่มยังมีปัญหาหลายด้านๆ ซึ่งทางกลุ่มยังไม่สามารถแก้ไข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.รสชาติไม่ได้มาตรฐาน
2. สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
3. ช่องทางการตลาด
4. ฉลากและบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของกลุ่มผู้ผลิต สละลอยแก้ว สวนสําเร็จ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพัทลุง ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

1. พัฒนาสูตรสละลอยแก้ว โดยเพิ่มความเข้มข้นของน้ำเชื่อมให้มีกลิ่น กลิ่นรส และรสชาติของสละมากขึ้น และปรับรสชาติให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือในการทดสอบ
2. เพิ่มข้อมูลในโลโก้ เช่น ส่วนผสม วันเดือนปีที่ผลิต สัญลักษณ์ของกลุ่ม
3. โรงเรือนมีโครงสร้างโรงเรือนอยู่แล้ว แนะนำให้เพิ่มผนังและระบบน้ำทิ้งและระบบระบายอากาศ รวมถึงเคาเตอร์หรือพื้นที่ในการประกอบอาหาร  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • ให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • การฝึกอบรม

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์