เนื่องจากมีสมาชิกในหมู่บ้านในชุมชนได้เรียนจบเกษตร ได้ริเริ่มทำขึ้นเป็นคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2530 หลังจากนั้นเมื่อได้รับผลมีคนสนใจขึ้นมาทำจึงเกิดการรวมตัวกลุ่มเพื่อนๆ ด้วยกัน 7 ครอบครัว ทุกคนอยากมีรายได้เสริม จึงรวมตัวกันทำลงแขกหมุนเวียนช่วยกันทำและช่วยกันขายในตลาดชุมชน ตลาดสดจึงเป็นที่รู้จักในชุมชน และได้ตั้งฉายาให้กับทีมนี้ว่า 7 สาวดาวกระจาย หลังจากนั้นทางเกษตรอำเภอควนขนุน ได้เข้ามาแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เมื่อ พ.ศ.2548 หลังจากนั้นมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน จัดอบรม ให้ความรู้เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกและชาวบ้านที่สนใจ พ.ศ. 2553 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุงมาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตก้อนเชื้อและเรื่องโรคเห็ด พ.ศ. 2554 บ้านพักเด็กและครอบครัว มาแนะนำเรื่องตลาด หลังจากนั้น เมื่อ พ.ศ. 2555 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน ตอนนี้ทางกลุ่มขยายกิจการเพิ่มมูลค่าให้กับสมาชิก โดยการแปรรูปจากเห็ดหลายชนิด ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ดสามอย่าง น้ำพริกเห็ด เห็ดสวรรค์ โลชั่นเห็ดหลินจือ สบู่ก้อนเห็ดหลินจือ สบู่เหลวเห็ดหลินจือ ปัจจุบันงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์
       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ มีสินค้าหลายชนิด แต่เนื่องจากทางกลุ่มยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ต้องการพัฒนากระบวนการผลิต
2. ไม่ให้สบู่ตกตะกอน
3. ฟองอากาศ เชื้อรา บรรจุภัณฑ์

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ จังหวัดพัทลุง ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

1. ตะกอนที่เกิดขึ้นมาจากผงขมิ้นและผงทานาคาที่ไม่ละลายน้ำ แนะนำให้ใช้ขมิ้นหั่นบางแล้วตากให้แห้ง และนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ผ้าขาวผูกให้แน่นก่อนนำต้มในน้ำเดือด
2. การแยกชั้นเกิดจากการคนไม่สม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เครื่องตะก้อมือแทนการกวนด้วยพาย หรือถ้ากวนด้วยพายต้องใช้เวลานานขึ้นและกวนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ส่วนผสมทุกชนิดต้องชั่งให้ได้ปริมาณที่แน่นอน ไม่ใช้วิธีการกะประมาณ
4. สาธิตการทำสบู่เหลวตามที่ได้ให้คำแนะนำ  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • ให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • การพัฒนา

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์