เริ่มก่อตั้งกลุ่มด้วยคุณแม่ยุภา ชัวชมเกตุ ได้รวบรวมกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ สืบเนื่องจากทำร้านอาหารในรีสอร์ทที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว จังหวัดสตูล แล้วมีลูกค้าขอซื้อกลับเพื่อไปฝากคนทางบ้าน มากขึ้นๆ เนื่องจากรสชาติและสูตรที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากในเมืองใหญ่
         ปี พ.ศ. 2554 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสำเภาทองได้้จดทะเบียนโอท๊อป ขึ้นโดยมีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 7 คน โดยเริ่มจากครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มาช่วยกันผลิตสินค้า และได้หาความรู้เพิ่มเติมโดยอยากยึดอายุผลิตภัณฑ์จึงได้ปรึกษาสสจ.สตูล และอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งผลิตภัณฑ์เริ่มต้น คือน้ำ บูดูข้าวยำมีทั้งแบบขวด และ แบบชุดพร้อมมะพร้าวคั่วและกุ้งแห้งป่น เรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ได้มาตรฐานสินค้า โรงงานที่ผลิต และระบบการจัดการ รวมถึงหาตลาด โดยการสนับสนุนออกงาน พัฒนาชุมชนสตูล จากพานิชย์ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา ศอบต. กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนความรู้บริการวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่หาดใหญ่ สถาบันอาหาร ศูนย์ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สสจ.จ.สตูล พานิชย์สตูล พานิชย์สงขลา อุตสาหกรรมจ. วิทยากรทรงคุณวุฒิทุกท่าน ผลิตภัณฑ์ต่อมา คือ น้ำยำบูดูปรุงรส แกงไตปลาแห้ง และพริกแกงใต้ 7 ชนิด ขยายตลาดและพัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆ ไปจัดแสดงสินค้าตามที่ต่าง มีมาตรฐานรับรอง อ.ย. ฮาลาล มผช. Otop GMP และ GMP Codexตลาดสินค้าในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ และส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย กลุ่มสำเภาทองได้นำสินค้าไทยสินค้าใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และได้ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน และเกษตรกรพื้นที่ในการรับซื้อ แปรรูป และเพิ่มมูลค่า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้คนในท้องถิ่นดีขึ้นในแต่ละปีเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ตําแหน่งที่ตั้งกลุ่ม
23 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โทร. 081-7661286

       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อสินค้าท้องถิ่นมากขึ้น แต่เนื่องจากในปัจจุบันทางกลุ่มมีปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย มีเอกลักษณ์
2. ขาดความรู้เรื่องเชื้อจุลินทรีย์

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง จังหวัดสตูล ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำดังนี้.

1. อบรมและให้ความรู้  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การฝึกอบรม

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์