ปี พ ศ. 2559 มีการรวมกลุ่ม ของเกษตรกร ผู้สนใจการเลี้ยงผึ้งโพรง จากโครงการขยาย พื้นที่ตัวอย่างโครงการราชดําริ พระบรมราชินีนาท

       ปี พ.ศ. 2560 เกษตรอําเภอคลองหอยโข่งจัดอบรมขยายผลจากฟาร์มตัวอย่างฯ สู่เกษตรกรรอบๆ ฟาร์มในเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงและแปรรูปผลผลิต โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จํานวน 5 คน หลังจากผ่านการอบรม กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอําเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


       เมื่อทางกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ได้เริ่มและทดลองเลี้ยงผึ้งตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก็มีปัญหาจากการดำเนินงานมา มีรายละเอียดดังนี้

1. เกิดการปนเปื้อนยีสต์ในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้เกิดฟองในขวด
2. ต้องการมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำผึ้งตกเกรด

       ทางงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับทราบถึงปัญหาและได้ดำเนินการแก้ไข โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. อบรมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนยีสต์ ซึ่งขณะนี้ลดการปนเปื้อนยีสต์ได้มากกว่า 90 %
2. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำผึ้งตกเกรด งานศูนย์เครื่องมือกลางได้อบรมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลว สบู่ก้อน เจลลี่ และไวน์  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • การลงพื้นที่เพื่อติดตาม

  • น้ำผึ้งเดือน 5

  • น้ำผึ้งเดือน 5

  • น้ำผึ้งเดือน 5