กลุ่มกาละแมบ้านชะแมจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2552 เกิดจากการรวมกลุ่มุของ คนในชุมชนทำขนม กาละแม เพื่อจำหน่าย เป็นของฝากจากอำเภอสทิงพระ ต่อมาเมื่อ ทางกล่มุเป็นที่รู้จักมากขึ้นสินค้าขายได้ดีขึ้น จึงไดคิดทำ “ขนมดู” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
         ขนมดูเป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้แถบจังหวัดชายแดน เป็นขนมโบราณของจังหวัดสงขลา ปัจจุบันนเป็นขนมที่หาทานได้ยาก พบได้ตาม ตลาดพื้นเมืองเช่น ตลาดอำเภอสทิงพระ ตลาดเกาะยอ ตลาดสามชัย เป็นต้น ขนมดูทำจากข้าวพื้นเมือง แต่เริ่มเลือนหายไปตาม กาลเวลา ทางกล่มุจึงไดทำ และได้รับผลตอบ รับเป็นอย่างดี เป็นการสร้างอาชีพเสริมที่มี รายได้ดีมีการจา้งทำในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ แตปัญหาคือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บไว้ ได้เกิน 3 วัน

ตําแหน่งที่ตั้งกลุ่ม
7/3 หมู่ 6 ต าบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
       กลุ่มกาละแมบ้านชะแม เป็นกลุ่มที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตขนมดู โดยเริ่มต้นเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในอำเภอสทิงพระ เพื่ออนุรักษ์ขนมสูตรโบราณให้คงอยู่ แต่เนื่องจากในปัจจุบันทางกลุ่มมีปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน
2. ขาดบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุขนมดูได้
3. ไม่มีแบรนด์ ไม่มีฉลาก

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของกลุ่มกาละแมบ้านชะแม จังหวัดสงขลา ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำดังนี้.

1. นำการออกแบบโรงเรือนเพื่อให้ได้มาตรฐาน
2.สร้างและออกแบบแบรนด์ ฉลาก ให้มีความทันสมัย สามารถยืดอายุเก็บรักษาได้  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การฝึกอบรม

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์