พ.ศ. 2544 เริ่มก่อตั้งกลุ่ม โดยนายนุกูล หมูดเอียด ผู้ใหญ่บ้านนาขาเหนือ (ในขณะนั้น) ได้ รวบรวมกล่มุชาวบ้านที่ทำอาชีพ "ทำนา ทำไร่" มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะอนรุักษ์การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี และนา ข้าวเปลือกที่ได้มา ตำและสีใน ระบบเก่า คือ สีแบบข้าวกล้อง ใช้ครกสีแบบ ชาวบ้านผลิตขึ้นมาเอง ซึ่งได้รับการสนับสนนุ วัสดุอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว เมื่อ พ.ศ. 2555 ได้จดทะเบียน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาข่าเหนือ ผลิตข้าวกล้อง มีจำนวนสมาชิก 15 คน

ตําแหน่งที่ตั้งกลุ่ม
14 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โทร. 087-3866130


       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาข่าเหนือ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านตำบลเขาขาว มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะอนรุักษ์การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มมีปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากข้าว
2. โลโก้ใหม่
3. บรรจุภัณฑ์เป็นสุญญากาศ
4. เครื่องสีข้าวซ้อมมือ

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาข่าเหนือ จังหวัดสตูล ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำดังนี้.

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดตามโภชนาการ  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์