Responsive image

โครงการอบรม "การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows เบื้องต้น" กับโรงเรียน นราสิกขาลัย วันที่ ๒๗-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ 2012-07-27


ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ 2012-07-20


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการปรับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กั 2012-07-13


ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา และนราธิวาส 2012-06-29


ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษา ในเขต สงขลา พัทลุง สตูล ยะลา และ นราธิวาส วันที่ 14/6/2555 2012-06-14


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมทักษะวิชาการด้านฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 2012-06-10


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อัจฉริยะปฏิบัติการชีววิทยา รุ่นเยาว์" 2012-06-08


ประมวลภาพ ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ 2012-06-06


โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชีววิทยา 2012-05-29


โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2012-05-28


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com