Responsive image

ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ" 2013-03-18


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2013-03-13


โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้เครื่่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 16 2013-03-10


ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556 2013-03-07


ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556 2013-03-04


โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 2013-02-28


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพั 2013-02-14


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 2013-02-08


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 2013-02-07


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสตูลวิทยา จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์" ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ 2013-01-26


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com