Responsive image

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านเคมี" ให้กับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล วันที่ 16 - 17 พ.ค. 2013-05-16


ประมวลภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (DSS) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 2013-05-14


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์" วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2013-05-11


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขยายพันธุ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์" วันที่ 27 เมษายน 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2013-04-27


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา"วันที่ 22 - 25 เมษ 2013-04-22


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์" เมื่อวันที่ 19 - 23 เมษายน 2556 2013-04-19


ภาพกิจกรรม "ห้องสมุดสุดหรรษา" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 1 เมษายน 2556 2013-04-01


อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 2013-03-25


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ" 2013-03-18


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2013-03-13


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>