Responsive image

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างว 2018-06-28


ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2018-06-01


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด ISO/IEC 17025" ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 2018-04-09


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม" 2018-03-12


อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณดบีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และคณะ 2018-03-05


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศสตร์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์ 2018-02-09


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 2018-02-05


ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ 2018-02-02


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 2018-01-23


คณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอาหารและน้ำ ได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 17025 2018-01-18


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com