Responsive image

โครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 2011-10-14


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" วันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 2011-08-26


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์" 2011-08-09


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"จัดเวทีแลกเปลียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย" 2011-08-09


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การผลิตสื่อการเรียนการมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate " วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2554 2011-08-08


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2554 2011-08-04


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำน้ำข้าวกล้อง" วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 2011-07-28


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมทักษะทางชีววิทยา เคมี และดาราศาสตร์" วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 2011-07-21


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูและคณาจารย์"วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554 2011-07-13


อบรมดาราศาสตร์ โรงเรียนพัฒนศาสตร์ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2554 2011-07-08


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com