Responsive image

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2012-05-28


โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ฯ 2012-05-22


สัมมนาก่อนฝึกโปรแกรมชีววิทยา 2012-05-21


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้าวิจัย 2012-05-14


ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม และโรงเรียนควนเนียงวิทยา 2012-05-11


ค่ายดาราศาสตร์ มูลนิธิศุภนิมิตร กระบี่ 2012-04-27


ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส 2012-03-09


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์และอวกาศ 2012-02-20


สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 2012-02-20


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปรับพื้นฐานทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ 2012-02-17


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ] หน้าถัดไป>>