Responsive image

ภาพกิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์" โรงรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557 2014-03-19


โปรแกรมชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ จัด "สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชีววิทยา" ณ ห้องพวงชมพู ศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2557 2014-03-19


ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ค่าย ๔) ร 2014-03-17


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา" วันที 2014-03-17


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2557 วั 2014-02-25


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จังหวัดสงขลา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 2014-02-21


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 2014-02-13


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 2014-01-30


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนนาทวี พิทยาคม จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 24 มกราคม 2557 2014-01-24


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับเยาวชน" โรงเรียนเทศบาล3(โสภณพิทยาคุณนุสรณ์) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 2014-01-20


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>