Responsive image

ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนนาทวี พิทยาคม จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 24 มกราคม 2557 2014-01-24


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับเยาวชน" โรงเรียนเทศบาล3(โสภณพิทยาคุณนุสรณ์) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 2014-01-20


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนนวมินทราชูทิศ จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 17 มกราคม 2557 2014-01-17


ประมวลภาพ "งานเลี้ยงปีใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3 มกราคม 2557" 2014-01-03


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" โรงเรียนสุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล 2013-11-01


สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2013-10-31


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2556 2013-10-12


ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการเรื่อง เรื่อง "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ณ วันที่ 3-4 คุลาคม 2556 2013-10-03


ประมวลภาพกิจกรรม งานเกษียณ อาจารย์เสรี เรืองดิษฐ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 30 กันยายน 2556 2013-09-30


ศูนย์วิทยาศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์" และ "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ใน 2013-09-26


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com