Responsive image

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ อ.สะเดา จ.สงขลา 18 มกราคม 2559 2016-01-18


งานปีใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Happy New year 2016 2015-12-28


อาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการศึกษากระบวนการผลิตเครื่องแกง ณ จ.พัทลุง ในวันที่ 8 กันยายน 2558 2015-09-08


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP 2015-06-17


อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภักสงขลา ลงพื้นที่ภายใต้โครงการการจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานฮาลาล ณ อ.ระโนด จ.สงขลา 23-24 พฤษภาคม 2558 2015-05-23


อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานฮาลาล 2015-04-23


ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวิทยาศาสตร์จากโครงงานและการสร้างสื่อการสอน" วันที่ 4-6 มี.ค. 58 2015-03-04


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์" วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 2015-02-14


ภาพกิจกรรม "งานราชภัฏวิชาการ" ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดแสดงงานบริการวิชาการ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 2015-02-14


ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 2015-02-01


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>