Responsive image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมทักษะทางชีววิทยา เคมี และดาราศาสตร์" วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 2011-07-21


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูและคณาจารย์"วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554 2011-07-13


อบรมดาราศาสตร์ โรงเรียนพัฒนศาสตร์ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2554 2011-07-08


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์" วันที่ 1-3 มิถุนายน 2554 2011-06-01


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้" 2011-05-30


คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 2011-05-19


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี" วันที่ 23 มีนาคม 2554 2011-03-23


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา" วันที่ 23 มีนาคม 2554 2011-03-23


อบรมค่ายดาราาศาสตร์ โรงเรียนสุคีริน วันที่ 1 มีนาคม 2554 2011-03-01


ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-01-09


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com