Responsive image

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จัดค่ายวิทยาศาตร์ " STEM " วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 2017-08-03


ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ อาจารย์จากโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวั 2017-07-20


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 2017-07-04


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์" วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 2017-07-02


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ (ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์) 25 มิถุนายน 2560 2017-06-25


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 17 - 18 มิถุนายน 2560 2017-06-17


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสตรีพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 2017-06-10


ภาพกิจกรรม "นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 2017-06-08


ภาพกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ "การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์" วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์พีระรัฏฐ์ โบกรณี 2017-06-06


ประมวลภาพกิจกรรม "ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2560 2017-03-20


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com