Responsive image

ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2018-01-16


ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ศูนยวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรา 2018-01-09


ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสะเต็มศึกษา" โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 60 คน 2017-12-01


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรม "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จำนวน 53 คน 2017-11-09


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนนราธิวาส จัดโครงการอบรม "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 51 คน 2017-11-02


นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยนายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบด 2017-10-10


ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา
งานเกษียณอายุราชการ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัภัฏสงขลา 29 กันยายน 2560
2017-09-29


นักเรียนโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ "หาสารสกัดจากเปลือกสะตอ" โดยใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสต 2017-09-04


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คน วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2560 2017-08-25


โครงการ "การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแก่มหาวิทยาลัยลูกข่าย" โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยา 2017-08-07


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com