เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
lab 5
ห้องปฏิบัติการ 5
พร้อมใช้งาน
0000-00-00

2
lab 5
R.I.SK.0.0.0.050
พร้อมใช้งาน
2018-10-26
ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสต์
นางสาวฤทัยทิพ
3
Light Meter
เครื่องวัดแสง
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
4
Magnetic Stirrer
เครื่องกวนสารด้วยแท่งแม่เหล็ก
พร้อมใช้งาน
2019-12-07
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
5
Melting Point
เครื่องวัดจุดหลอมเหลว
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
6
Melting Point
เครื่องวัดจุดหลอมเหลว
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
7
Micrometer
ไมโครมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
8
Microplate reader
เครื่องอ่านไมโครเพลต
พร้อมใช้งาน
2018-08-24
ห้องเครื่องมือกลาง
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
9
Microscope with CCD camera
กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพ
พร้อมใช้งาน
2018-02-02
ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
10
Moisture Analyzer
เครื่องวัดความชื้น
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี

Total 70 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ] Next>>


เมนูอื่นๆ