เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
Multimeter
มัลติมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
2
pH meter
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
พร้อมใช้งาน
2019-05-03
ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
3
Precision Balance
เครื่องชั่งสาร 2 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2018-10-12
ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
4
Rotary Evaporator
เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศแบบหมุน
พร้อมใช้งาน
2018-12-15
ห้องปฏิบ้ติการกลาง
ฤทัยทิพ อโนมุณี
5
Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ
พร้อมใช้งาน
2019-05-22
ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
6
Sound Meter
เครื่องวัดเสียง
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
7
Sound Meter
เครื่องวัดเสียง
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
8
Turbidity Meter
เครื่องวัดความขุ่น
พร้อมใช้งาน
2019-12-02
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
9
UV Spectrophotometer
เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง
พร้อมใช้งาน
2019-06-14
ห้องเครื่องมือกลาง
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
10
UV-Vis spectrophotometer
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
2019-05-01
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี

Total 70 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] Next>>


เมนูอื่นๆ