แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์

ชื่อผู้ขอใช้ เบอร์โทร Email :
ตำแหน่ง อาจารย์         คณะ
           นักศึกษา ชั้นปีที่ โปรแกรมวิชา คณะ
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ที่ปรึกษา อีเมล์อาจารย์ เบอร์โทรอาจารย์

มีความประสงค์ขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เรื่องที่จะทำปฏิบัติการ จำนวนผู้ทำปฏิบัติการ คน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ :
การเรียนการสอนวิชา
โครงการวิจัยของนักศึกษา เรื่อง
วิจัยของอาจารย์ เรื่อง
อื่น ๆ

         ทั้งนี้ผู้ขอใช้ได้ศึกษาระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์และได้ตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์แล้ว พบว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน ผู้ขอใช้รับรองว่าจะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธีและด้วยความระมัดระวัง หากเกิดการชำรุดเสียหายแก่เครื่องมือ ผู้ขอใช้ยินดีชดใช้ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ตามราคาของเครื่องมือ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยื่นเรื่องก่อนใช้เครื่องจำนวน 2 วัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจต่อการใช้งานอย่างดีแล้ว


เมนูอื่นๆ