• เกณฑ์การประเมิน ผลการตรวจสอบ
  มี ไม่มี หลักฐานการตรวจประเมิน
  หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

  3.1 การใช้น้ำ

  3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

  1. การสร้างความตระหนักในการใชน้ำ
  2. การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
  3. การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
  4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

  3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

  การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
  3. บรรลุเป้าหมาย
  4. สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
  3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

  4. หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ เปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

  3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

  1. นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
  2. มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบาย สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
  3. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
  4. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

  3.2 การใช้พลังงาน

  3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

  1. การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
  2. การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการ เปิด-ปิด เป็นต้น
  3. การใช้พลังงานทดแทน
  4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

  3.2.2 มีการจัดทำข้อมลูการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

  การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
  3. บรรลุเป้าหมาย
  4. สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
  3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
  หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อ จ านวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ เปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

  3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน

  3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ดำเนินการดังนี้

  1. การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. การวางแผนการเดินทาง
  3. การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
  4. การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน

  3.2.5 มีการจัดทำข้อมลูการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

  การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
  3. บรรลุเป้าหมาย
  4. สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
  3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

  หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ เปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น

  3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

  3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

  1. การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
  2. การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
  3. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

  1.รายละเอียด

  3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

  การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
  3. บรรลุเป้าหมาย
  4. สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
  1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
  2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
  3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
  หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อ จำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ เปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

  3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

  3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

  1. การสร้างความตระหนักในการใช้
  2. การกำหนดรูปแบบการใช้
  3. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)


  3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

  3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้น


  3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
  2. ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการ ตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
  3. การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอก สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุมโดยจะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์
  5. การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1.รายละเอียด