1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ
   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ. ดร.ทวีสิน นาวารัตน์)รองประธานกรรมการ
   หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากรรมการ
   หัวหน้างานงานศูนย์เครื่องมือกลางกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากคณะทำงานในแตะละหมวด
2. รายงานผลพร้อมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียว
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ประธานกรรมการ
   นางสาวเกศสุพร มากสาขากรรมการ
   นางสาวสุทธินี ช่วยมณี กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากคณะทำงานในแตะละหมวด
2. รายงานผลพร้อมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะทำงานหมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์คณะทำงาน
   นางสาวเกศสุพร มากสาขาคณะทำงาน
   นายรุสมัน ดะแซสาเมาะคณะทำงาน
มีหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการจัดทำนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว
2. บ่งชี้และระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย
3. จัดให้มีการทบทวนนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียวเป็นระยะ
4. คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
   นายรุสมัน ดะแซสาเมาะคณะทำงาน
   นางสาวเกศสุพร มากสาขาคณะทำงาน
มีหน้าที่ ดังนี้
1. สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ภายในองค์กรและภายนอก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และตอบสนองการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายนนอกองค์กร
2. กำหนดให้มีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
3. กำหนดให้การประชุมการจัดนิทรรศการ ให้มีการลดใช้ทรัพยากรและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรม
5. คณะทำงานหมดวที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
   นางสาวสุทธินี ช่วยมณี คณะทำงาน
   นายอัมพร เขียวเข็มคณะทำงาน
มีหน้าที่ ดังนี้
1. บ่งชี้ วิเคราะห์สภาพปัญหาและการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรในแต่ละหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ น้ำมันเชื้อเพลิง หมึกพิมพ์ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดเป้าหมาย จัดเก็บบันทึก วิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวโน้มที่ลดลง
6. คณะทำงานหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
   นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลีคณะทำงาน
   นางสาวอัจฉรแซ่บ้างคณะทำงาน
   นางสาวยินดี ไชยชาญยุทธ์คณะทำงาน
   นางประภา สุวรรณทรัพย์ คณะทำงาน
มีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดมาตรการ เป้าหมาย ลด แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และน้ำเสียของหน่วยงาน
2. จัดเก็บ วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลปริมาณขยะและคุณภาพน้ำ เสนอผู้บริหาร
3. จัดทำแนวทางการจัดการของเสียในสำนักงาน ประกอบด้วย ขยะ และน้ำเสีย
7. คณะทำงานหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
   นางสาวเกศสุพร มากสาขาคณะทำงาน
   นายรุสมัน ดะแซสาเมาะคณะทำงาน
   นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณีคณะทำงาน
   นายแสนทะนง รัตนะคณะทำงาน
มีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนนอกหน่วยงานด้าน อากาศ แสง เสียง และความน่าอยู่ของหน่วยงาน
2. กำหนดพื้นที่ใช้งานของหน่วยงาน อย่างชัดเจน
3. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. จัดทำแผนฉุกเฉินและจัดทำให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินภายในอาคารและสถานที่
8. คณะทำงานหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง
   นางสาวเกศสุพร มากสาขาคณะทำงาน
   นายรุสมัน ดะแซสาเมาะคณะทำงาน
   นายอัมพร เขียวเข็มคณะทำงาน
มีหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำบัญชีรายชื่อของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. จัดแสดงหลักฐานการคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคลที่จ้างงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม