Loading...

Green and Clean University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Green and CleanUniversity โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว

งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ งานศูนย์เครื่องมือกลางจึงได้ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อกำหนด สำนักงานสีเขียว

การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การจัดการของเสีย

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลสถิติ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาคารงานศูนย์เครื่องมือกลาง

0  Mwh

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาคารงานศูนย์เครื่องมือกลาง

0 Mwh

ปริมาณขยะอาคารงานศูนย์เครื่องมือกลาง

0 กิโลกรัม