• เกณฑ์การประเมิน ผลการตรวจสอบ
  มี ไม่มี หลักฐานการตรวจประเมิน
  หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

  1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

  1. มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
  2. มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

  1.รายละเอียด

  1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดย แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1. การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  2. การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม
  4. การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง

  1.รายละเอียด

  1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

  1. นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
  2. มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
  3. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
  4. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

  1.รายละเอียด

  1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

  1. รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
  2. มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
  3. มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

  1.รายละเอียด

  1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

  1. การใช้ไฟฟ้า
  2. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  3. การใช้น้ำ
  4. การใช้กระดาษ
  5. ปริมาณของเสีย
  6. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

  1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

  1. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติโดยคณะกรรมการ หรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวดและบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
  2. กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

  1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้

  1. ประธาน/หัวหน้า
  2. คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)

  1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

  1. มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
  2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
  3. ระบุการใช้พลังงานทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
  4. ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
  5. ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน
  6. มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  7. การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
  8. มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวน การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  9. กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม ( เช่นมีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้เป็นต้น ) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

  1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

  1. มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
  2. กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
  3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน
  4. กำหนดมาตรการ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
  5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

  1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

  1. ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวม กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
  3. สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  4. สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
  5. กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
  6. มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
  7. หมายเหตุ สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่น เพิ่มเติม

  1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้

  1. ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน
  3. มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
  4. มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดได้

  1.5 ข้อมลูก๊าซเรือนกระจก

  1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย

  1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
  2. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง
  3. ปริมาณการใช้น้ำประปา
  4. ปริมาณการใช้กระดาษ
  5. ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) (โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือน กระจกล่าสุด)

  1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย

  กรณีบรรลุเป้าหมาย

  1. สรปุสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

  1. มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไมบ่รรลุเป้าหมาย
  2. มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
  3. มีการติดตามผลหลังแก้ไข

  1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี

  1. ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
  2. แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

  หมายเหตุ

  1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
  2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป

  1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการดำเนินการดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  2. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
  3. กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  4. ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
  5. โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ

  1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  1. มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
  2. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
  3. มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  4. มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
  5. ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
  6. มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

  1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุ)

  1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่ง จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
  2. มีการกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  3. มีการจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
  4. กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความ เพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน
  5. การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ภายในสำนักงานครบถ้วนทุกหมวด

  1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

  1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

  1. มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
  2. มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
  3. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
  4. หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะ

  1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้

  1. มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา
  3. วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
  4. วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของ คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
  5. วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
  6. วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  7. วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารรของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
  8. จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง