ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Green and CleanUniversity โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรที่มีต่อความปลอดภัยต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 คำประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว

งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ งานศูนย์เครื่องมือกลางจึงได้ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)