Responsive image
รายวิชาเคมี

กลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อ

รายละเอียด

ชั่วโมง

ม.1 อุปกรณ์พื้นฐานและการแยกสารในชีวิตประจำวัน - เทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี
- เทคนิคการแยกสารเนื้อผสมและสารเนื้อเดียว
3
ม.1 การเตรียมสารละลาย - ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
- การเตรียมความเข้มข้นของสารละลายพื้นฐาน เช่น เปอร์เซ็น
3
ม.1 อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี - เทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี 3
ม.1 กรดเบสและอินดิเคเตอร์ - สมบัติการเป็นกรด เบส ของสารละลาย
- ทดสอบความเป็นกรด เบส และสร้างอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ
3
ม.1 การทดสอบสารอาหารในชีวิตประจำวัน - การทดสอบสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 3
ม.2 โครมาโทรกราฟี - เทคนิคโครมาโทรกราฟีแบบกระดาษ
- ทดสอบไอออนของธาตุโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟี
3
ม.2 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของสาร - เทคนิคการตกผลึกสาร
- การตกผลึกสารส้ม
3
รายวิชาชีววิทยา

กลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อ

รายละเอียด

ชั่วโมง

ม.1 หลักการเบื้องต้นในการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิต
อย่างง่าย
- บรรยายขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ และฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
- เน้นศึกษาเซลล์พืชและสัตว์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมตัวอย่าง การย้อมสี และการใช้
  สารเคมีเพื่อตรวจสอบสารที่สะสมภายในเซลล์พืชและสัตว์
3
ม.2 ศึกษาระบบอวัยวะของสัตว์ - 3
ม.2 ระบบทางเดินอาหาร - บรรยายประกอบปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์จากตัวอย่างจริงประกอบการบรรยาย 3
ม.2 ระบบการสืบพันธุ์ - บรรยายประกอบการปฏิบัติการศึกษาระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์จากตัวอย่างจริงประกอบการบรรยาย 3
ม.3 โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชดอก - ศึกษาโครงสร้างของดอกไม้โดยใช้ตัวอย่างพืชดอกชนิดต่าง ๆ ตามฤดูกาลประกอบการบรรยาย
- ปฏิบัติการทดลองการงอกของหลอดละอองเรณู
3
ม.3 การสังเคราะห์ด้วยแสง - บรรยายพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วนแสง
- ปฏิบัติการตรวจสอบชนิดของรงควัตุถุที่พบในใบไม้ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง
  (Thin layer Chomatography)
3
ม.3 ระบบนิเวศ - การบรรยายและปฏิบัติการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่และสายใยอาหาร 3
รายวิชาฟิสิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อ

รายละเอียด

ชั่วโมง

ม.1 การทดลองเรื่องอุปกรณ์การวัดทางฟิสิกส์ - เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์ หาปริมาตรของวัตถุ
- เทอร์มิสเตอร์ และการวัดอุณหภูมิ
3
ม.1 การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติและ 2 มิติ - การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่แบบตกอิสระ
- การเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที
3
ม.1 การทดลองเรื่องงานและพลังงาน - การชนและโมเมนตัม 3
ม.1 การทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์โลก - การทดลองเรื่องดิน หิน แร่ การเกิดหิน อัคนี หินตะกอน หินแปร
- การทดลองทางดาราศาสตร์ การสร้างแผนทีดาว ร้อยปีดิถีจันทร์ การใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทัศน์
  การหาขนาดของดวงอาทิตย์
3
ม.2 การทดลองเรื่องอุปกรณ์การวัดทางฟิสิกส์ - เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์ หาปริมาตรของวัตถุ
- เทอร์มิสเตอร์ และการวัดอุณหภูมิ
3
ม.2 การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติและ 2 มิติ - การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่แบบตกอิสระ
- การเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที
3
ม.2 การทดลองเรื่องแสงและทัศนูปกรณ์ - การทดลองเรื่องการหักเหแสง และการเกิดภาพ 3
ม.2 การทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์โลก - การทดลองเรื่องดิน หิน แร่ การเกิดหิน อัคนี หินตะกอน หินแปร
- การทดลองทางดาราศาสตร์ การสร้างแผนทีดาว ร้อยปีดิถีจันทร์ การใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทัศน์
  การหาขนาดของดวงอาทิตย์
3
ม.3 การทดลองเรื่องอุปกรณ์การวัดทางฟิสิกส์ - เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์ หาปริมาตรของวัตถุ
- เทอร์มิสเตอร์ และการวัดอุณหภูมิ
3
ม.3 การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติและ 2 มิติ - การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่แบบตกอิสระ
- การเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที
3
ม.3 การทดลองเรื่องไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้า กาต่อวงจรไฟฟ้า และกฏของโอห์ม
- สภาพต้านทางไฟฟ้าของลวดตัวนำ
3
ม.3 การทดลองเรื่องแสงและทัศนูปกรณ์ - การทดลองเรื่องการหักเหแสง และการเกิดภาพ 3
ม.3 การทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์โลก - การทดลองเรื่องดิน หิน แร่ การเกิดหิน อัคนี หินตะกอน หินแปร
- การทดลองทางดาราศาสตร์ การสร้างแผนทีดาว ร้อยปีดิถีจันทร์ การใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทัศน์
  การหาขนาดของดวงอาทิตย์
3
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

ภาค จังหวัด อำเภอ
มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม