Responsive image

ที่

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา

1 การทดสอบสารอาหารเบื้องต้น - ทดสอบและอธิบายวิธีการทดสอบคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล โปรตีน และไขมัน
2 การสกัดคาเฟอีนในใบใชา - ทดสอบและอธิบายวิธีการสกัด
- เทคนิคการสกัดและการเลือกตัวทำละลาย
3 การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ - ปฏิบัติการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ
4 น้ำสวย น้ำใส รู้ได้อย่างไร - การหาค่า DO
- การหาค่าความโปร่งแสง
5 มหัศจรรย์ชีวิตใต้เลนส์ - การใช้กล้องจุลทรรศน์
- การศึกษาเซลล์เนื้อเยื่อพืชและสัตว์
6 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช - ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
7 มหัศจรรย์พรรณไม้ กับความหลากหลายทางธรรมชาติ - ศึกษาพรรณไม้และทำฐานข้อมูล
- มหัศจรรย์พรรณไม้ป่าชายเลน
8 มหัศจรรย์ของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก - ความรู้และการทำอาหารหมัก
9 ระบบนิเวศหรรษา - ศึกษาสิ่งมีชีวิตรอบตัว
- ศึกษาระบบนิเวศในน้ำ
10 จรวดขวดน้ำ - ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
- การทำจรวดขวดน้ำ
11 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย - การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
- รู้จักตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
12 สมุนไพรกับสบู่ - อธิบายวิธีการทำสบู่
- ทดลองทำสบู่ผสมสารสกัดจากสมุนไพร
13 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน - วิธีการเก็บตัวอย่างดิน
- วิธีการตรวจสอบ (N)(P)(K)
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ภาค จังหวัด อำเภอ
มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com