Responsive image

ที่

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา

1 การทดสอบสารอาหารเบื้องต้น - ทดสอบและอธิบายวิธีการทดสอบคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล โปรตีน และไขมัน
2 การสกัดคาเฟอีนในใบใชา - ทดสอบและอธิบายวิธีการสกัด
- เทคนิคการสกัดและการเลือกตัวทำละลาย
3 การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ - ปฏิบัติการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ
4 มหัศจรรย์ชีวิตใต้เลนส์ - การใช้กล้องจุลทรรศน์
- การศึกษาเซลล์เนื้อเยื่อพืชและสัตว์
5 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช - ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
6 มหัศจรรย์พรรณไม้ กับความหลากหลายทางธรรมชาติ - ศึกษาพรรณไม้และทำฐานข้อมูล
- มหัศจรรย์พรรณไม้ป่าชายเลน
7 มหัศจรรย์ของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก - ความรู้และการทำอาหารหมัก
8 ระบบนิเวศหรรษา - ศึกษาสิ่งมีชีวิตรอบตัว
- ศึกษาระบบนิเวศในน้ำ
9 จรวดขวดน้ำ - ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
- การทำจรวดขวดน้ำ
10 สมุนไพรกับสบู่ - อธิบายวิธีการทำสบู่
- ทดลองทำสบู่ผสมสารสกัดจากสมุนไพร
11 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน - วิธีการเก็บตัวอย่างดิน
- วิธีการตรวจสอบ (N)(P)(K)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

ภาค จังหวัด อำเภอ
มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม