เลขที่ : R0395
วันที่ 3 มิถุนายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

           ข้าพเจ้า : ตำแหน่ง
โทรศัพท์           Email
สังกัดหน่วยงาน/โปรแกรมวิชา คณะ/ศูนย์/สำนัก

***มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 1 ความจุ 80 คน ห้องประชุม 2 ความจุ 60 คน ห้องประชุม 3 ความจุ 20 คน ห้องประชุม 5 ความจุ 20 คน ห้องบรรยาย ความจุ 37 คน
***เพื่อใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอน การอบรม ประชุม /สัมมนา   ในหัวข้อเรื่อง
***ตั้งแต่วันที่                   ถึงวันที่        มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คน

และขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ดังต่อไปนี้
โปรเจ็คเตอร์       เครื่องฉายภาพทึบแสง       เครื่องเสียง       ไมโครโฟน
ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องประชุมของศูนย์วิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
งานศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา google.com