• เกณฑ์การประเมิน ผลการตรวจสอบ
  มี ไม่มี หลักฐานการตรวจประเมิน
  หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

  2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

  2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม

  1. ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสตูรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  2. - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
   - การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ
   - การจัดการมลพิษและของเสีย
   - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   - ก๊าซเรือนกระจก
  3. ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
  4. ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
  5. จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน

  1.รายละเอียด

  2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

  1. ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
  2. ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจาก หน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์

  1.รายละเอียด

  2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

  2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

  1. กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อยดังนี้
   1. หัวข้อ ความถี่
    1. นโยบายสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
    2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
    3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
    4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
    5. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
    6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
    7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ทุกเดือน
    8. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
    9. ก๊าซเรือนกระจก ทุกเดือน
  2. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
  3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
  4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

  2.2.2 มีการรณรงค์สือสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1


  2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแตล่ะคนอย่างน้อยตาม ข้อ 2.2.1(1)


  2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้

  1. มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุม เว็บไซต์
  2. มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
  3. มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
  4. มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)

  1.รายละเอียด