Responsive image

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ทำเนียบผู้บริหาร

 • ผศ.ดร.ยินดี สวนะคุณานนท์
  พ.ศ. 2538 - 2550
 • ดร.สุวรรณี พรหมศิร
  พ.ศ. 2550 - 2560
 • ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
  พ.ศ. 2560 (รักษาการ)
 • ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

          ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็น 1 ใน 17 ดำเนินการภายใต้โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในสถาบันราชภัฏ (โครงการ พวส.) ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทำการวิจัยอบรมครูวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานในระยะแรก เป็นการดำเนินงานตามโครงการพวส. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ โดยเรียกหน่วยงานในขณะนั้นว่า โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ ในสถาบันราชภัฏสงขลา (โครงการพวส.สงขลา) และเมื่อมีความพร้อมมากขึ้น กล่าวคือเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ครุภัณฑ์ได้รับการติดตั้งจึงได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์


1. สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. ส่งเสริมและร่วมมือกับท้องถิ่นในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


          ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะเป็นแหล่งเสริมสร้างการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com