Responsive image
เลขที่ โครงการ วันที่ โรงเรียน ดาวน์โหลด
4565/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" 1 - 3 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนนราธิวาส camp_sci62_1.pdf
4566/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาอัจฉริยภาพปฏิบัติการวิทยาศาสตร์" 3 พฤศจิกายน 2561 - 12 มกราคม 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ audchariya62.pdf
4784/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2" 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนนราธิวาส camp_sci62_2.pdf
5134/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3" 7 - 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตรียะลา camp_sci62_3.pdf
5192/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์" 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 camp_tools62_1.pdf
363/2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4" 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนภูริภรร์ชัยศึกษา camp_sci62_4.pdf


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com