งานบริการห้องประชุม / สัมมนา ประจำปี 2563

ผู้มาใช้บริการมี 83 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,263 คน
# เดือน รายการ จำนวน/คน
1 มกราคม 10 369
2 กุมภาพันธ์ 15 502
3 มีนาคม 51 2148
4 เมษายน 4 240
5 พฤษภาคม 2 0
6 มิถุนายน 1 4


งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ผู้มาใช้บริการมี 9 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 คน
# เดือน รายการ จำนวน/คน
1 มกราคม 1 1
2 กุมภาพันธ์ 2 2
3 มีนาคม 6 12