งานบริการห้องประชุม / สัมมนา ประจำปี 2561

ผู้มาใช้บริการมี 136 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,183 คน
# เดือน รายการ จำนวน/คน
1 มกราคม 16 753
2 กุมภาพันธ์ 13 657
3 มีนาคม 9 441
4 เมษายน 5 296
5 พฤษภาคม 7 236
6 มิถุนายน 15 846
7 กรกฏาคม 13 731
8 สิงหาคม 21 1201
9 กันยายน 12 863
10 ตุลาคม 17 689
11 พฤศจิกายน 5 230
12 ธันวาคม 3 240


งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ผู้มาใช้บริการมี 201 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 919 คน
# เดือน รายการ จำนวน/คน
1 มกราคม 14 72
2 กุมภาพันธ์ 1 10
3 มีนาคม 9 22
4 เมษายน 6 14
5 พฤษภาคม 23 36
6 มิถุนายน 3 8
7 กรกฏาคม 8 120
8 สิงหาคม 11 74
9 กันยายน 39 195
10 ตุลาคม 64 322
11 พฤศจิกายน 18 31
12 ธันวาคม 5 15